Gåseborg

Gamla ekar och branta berg

Gåseborg är den mest imponerande av Mälarens alla fornborgar. Den byggdes troligen under vikingatid. Uppifrån hällmarkerna vid borgen har du en vid utsikt över Mälarens fjärdar. Floran på berget visar att det gått betesdjur här förr. På hällarna hittar du gott om vit fetknopp och i bergsskrevorna står massor av tulkört och blodnäva. Mellan hällmarkerna ligger en försänkt borggård där ädellövskogsarterna myska och underviol växer. På våren blommar även stor nunneört här. Vid stigen mellan de imponerande försvarsmurarna kan du hitta det ovanliga gräset parkgröe. I branten ner mot sjön står en lindskog med flera intressanta ädellövskogsarter, bl a sårläka, trolldruva och gräset lundelm. Letar du ihärdigt hittar du även den mycket ovanliga örten stenfrö.

Ekar och långfil

Hummelmora äng, norr om Gåseborg, har gamla anor. Den hade brukats som slåtteräng i åtminstone 300 år när den i mitten av förra seklet fick bli betesmark. Som ett minne från ängsbrukets tid står det många stora ekar i den vackra hagmarken. Idag är Hummelmora äng ett populärt utflyktsmål och ekarna är värdefulla för vedlevande insekter.

Strax nedanför parkeringen finns ett litet rikkärr. Här står orkidén jungfru Marie nycklar och några exemplar av tätört. I kärret finns också gott om lite ovanligare starrarter som knagglestarr, grönstarr, slankstarr och hirsstarr.

En halv km söderut från Gåseborg kan du hitta några jättegrytor ca 50 m upp från stranden. Vid toppen av Hummelmoraberget som ligger en knapp km öster om parkeringen vid Hummelmora finns norra stockholmstraktens största stentorg med tydliga klapperstensvallar.

Granskad av Eva Grönlund, Järfälla naturskyddsförening våren 2000.