Törnskogen

Skogslandskap vid Norrviken

Törnskogen är ett nästan tio kvadratkilometer skogslandskap utan större vägar och med en lång obebyggd strandsluttning mot sjön Norrrviken i väster.

Området ligger högt, till stor del över 50 m över havet. Det är en omväxlande mosaik av våtmarker, hällmarker och öar med gammal skog. Här trivs hackspettar, nötkråka och järpe. Delar av sluttningen mot sjön Norrviken börjar få urskogskaraktär med mycket död ved. På den mossrika marken växer orkidéerna knärot och spindelblomster. I strandzonen växer grova alar och alm förekommer i ett ganska stort bestånd vid Manhemsudde. Bäckar forsar nedför sluttningen och ett stycke upp ligger flera torp med bevarade gamla byggnader. Vid det sydligaste av dessa, Vaxmoratorp, hävdas en ängsmark intill Norrvikens strand. Omkring ängen finns frodiga hasseldungar som högre upp i sluttningen tunnas ut under gammal granskog med 150-åriga träd. Ännu högre upp ligger bergsbranter och soliga klipphyllor som övergår i gammal hällmarkstallskog med enstaka torrfuror.

Gungfly och fornstig

I södra delen av området breder den över 1 km långa Törnskogsmossen ut sig med skvattram, tranbär, rosling och hjortron. I mossens sydöstra hörn ligger den lilla tjärnen Snuggan, en av de få sura sjöarna norr om Stockholm. I gungflyna runt tjärnen växer vitag och flera sileshårarter. Intill Snuggan går den forntida stigen Långbroleden mellan Edsbacka och Skålhamra – Fresta i en bank över mossens smalaste del, markerad men en runsten. Stigen kan följas 3 km norrut till Fornboda och syns i terrängen som hålvägar och stenröjda avsnitt med stensträngar. En detaljerad beskrivning till fornstigen finns utgiven på svenska, engelska, tyska och finska. I områdets nordöstra hörn, söder om Fornboda, finns en vacker ek-hassel-tall-skog, en nyckelbiotop med flera urgamla ekbjässar och en hel rad rödlistade lavarter.