Edssjön

Kulturpräglad fågelsjö

Edssjön är en av de artrikaste fågelsjöarna i Stockholms närhet men är inte tillnärmelsevis så känd som till exempel Säbysjön eller Ågestasjön. Förklaringen ligger kanske i att det sällan finns mycket änder i sjön. Edssjön har istället sin styrka i de spännande omgivningarna.

Sjöns södra vik fortsätter i ett stort vassområde som kantas av betesmarker. Under varma försommarnätter är chanserna goda att få höra någon av de natt- och skymningssångare som gästar länet under den här tiden. Kärrsångare hörs nästan varje år. Busksångare, vassångare och trastsångare är sällsyntheter som observerats. När natten ljusnar börjar många andra fåglar stämma in. Gräshoppssångarens spinnande läte är då typiskt. I vassarna häckar rördrom och brun kärrhök och du kan knappast gå härifrån utan att ha sett eller hört någon av dem.

Kanske kan de uppräknade arterna ovan betraktas som ”den nya tidens fåglar”, arter som har gynnats av bondelandskapets igenväxning och förbuskning. Men markerna runt Edssjön är mestadels välbetade, vilket ger utrymme för flera av ”den gamla tidens fåglar”, ängarnas och hagarnas fåglar. Kring kärrområdet i söder breder fuktiga betesmarker ut sig och här trivs den sydliga rasen av gulärla liksom buskskvätta och ängspiplärka. Tofsvipor och enkelbeckasiner häckar bland tuvorna.

Vid sjöns östra strand ligger en stor betad våtäng, även här möter du gulärla och gräshoppssångare. Här finns också ett stort bestånd av kungsängslilja, vars rutiga blommor syns i slutet av maj. Omgivningarna är populära utflyktsmål med vackra skogsdungar, bryn och betesmarker. Strax intill, där Väsbyån korsar järnvägen brukar strömstare övervintra.

Mellan Antuna gård och sjön står en vacker ädellövskog. Den är delvis planterad och här finns flera mindre vanliga trädarter. Miljön är perfekt för stenknäckar, steglitsor, stjärtmesar och härmsångare. Vid Antuna brukar det samlas stora mängder trastar på vårarna. En aprildag räknades det in över tretusen taltrastar på åkrarna nedanför herrgården.

Ett ed är ett ställe där man måste dra båtarna över land och Edssjön var en gång en del av vattenvägarna från havet till Uppsala. Varje vår hörs kornknarrens egendomliga snärpande i betesmarkerna vid Bisslinge.

Granskad av Håkan Talling våren 2007.