Hjälmö-Lådna och Gällnö

Skärgårdsidyll med traditionsrikt jordbruk

Vill du uppleva en genuin mellanskärgårdsmiljö, gör då en utflykt till Hjälmö-Lådna eller Gällnö naturreservat. Här finns ett dussintal öar med levande jordbruksbygd och fina badklippor. Med lite tur kan du till och med få se havsörnens imponerande siluett över fjärdarna.

Denna del av skärgården har förblivit oexploaterad tack vare skärgårdsbönderna, som träget blivit vid sin odlargärning trots lockande anbud om försäljning till sommargäster. Kor och får vårdar ljusa blomsterrika gläntor i skogen och håller liv i havsstrandängar och hagmarker.

Hitta ut till skärgården med Waxholmsbolagets reseplanerare

Lådnaön, en doft av Medelhav

Vid den flik av Lådnafladen som skär in i mitten av ön finns artrika havsstrandängar med mängder av ängsnycklar, slåtterblommor och myskgräs. Dessa arter var förr vanliga i skärgårdens liehävdade våtängar men är nu på väg att försvinna. Myskgräset är för övrigt en utmärkt brännvinskrydda och används flitigt i Polen.

I södra delen av den öppna betesmarken mitt på ön finns ett parti med färgglad och intressant betesmarksflora. Här skänker stortimjan marken en doft av Medelhav. Du finner också solvända, darrgräs och gullklöver.

I anslutning till betesmarkernas östra del finns ädellövskogar. Askarna i lövdungarna är kandelaberformade och bär ärr efter forna tiders lövtäkt. Tillsammans med hasselns prydliga och täta buketter vittnar de om att de nu lövskogsklädda markerna förr brukats som slåtteräng. Lövskogens arter har numera tagit över med liljekonvalj och vårärt i spetsen. I brynen finner du också det sällsynta gräset lundskafting.

Ett myller av öar

På Hjälmö och Lådna ligger två av mellanskärgårdens största jordbruk. Öarna genomkorsas av finskurna åkermarker som ritar ett labyrintmönster i sprickdalarna. I skogsgläntor och bryn finns en artrik flora med bl a backklöver och vippärt samt orkidéerna grönvit nattviol och skogsknipprot. På Norrgårdsön finns ädellövskogar och betade hagmarker med praktfull flora. Mitt inne på ön ligger ett gammalt skogsparti som lämnats att sköta sig själv.

Vid ladugården på Lådna och på Karklö finns stora bestånd pukvete. Puk betyder djävul och arten var förr ett fruktat åkerogräs. Växtens frön färgade mjölet blått och gjorde brödet beskt. Nu har den effektiva utsädesrensningen gjort att denna vackra växt håller på att försvinna. På Lådnaön färgar den sällsynta stortimjanen betesmarkena i juli.

Stora Hästnacken är känd för sina vackra, enbuskprydda betesmarker som blir fullständigt översållade av gullvivor i maj. Här anlades 1730 ett tegelbruk. Rester kan ses på öns sydsida.

På Karklö och Gällnö finns flera blomsterrika beteshagar och havsstrandängar. Även öarna Träskö-Storö, Finnhamn och Grinda hyser en oexploaterad inner- och mellanskärgårdsbygd värda ett besök.