Björkbyområdet

Omväxlande jordbrukslandskap

Området vid norra änden av Vallentunasjön består av ett omväxlande odlingslandskap med åkrar, betesbackar och skogsdungar. Det är Vallentunabornas främsta närströvområde och här finns gott om anlagda promenadstigar. Området har avsatts som naturvårdsområde.

Vassar med rikt fågeliv

Norra delen av Vallentunasjön kantas av täta vassar med ett rikt fågelliv. Här kan man ibland se den bruna kärrhöken segla fram eller höra rördrommen tuta. I buskmarkerna norr om sjön brukar gräshoppsångare och näktergal höras.

Floran i området är rik. På fuktängarna intill sjön växer kungsängslilja. Den finaste floran finns ändå på de torra enbackarna. Här finns på flera ställen en representativ torrängsflora med arter som backsippa, småfingerört, backklöver, fältmalört, brudbröd, vårstarr, darrgräs och flentimotej.

I västra delen av området finns en slåtteräng som sköts av Vallentuna naturskyddsförening. Vegetationen på ängen domineras av ängshavre men här blommar också hundratals backsippor i början av maj.

Text: Bo Eknert, Vallentuna Naturskyddförening våren 2000.