Tärnan

Stort sjörikt skogsområde

Tärnanområdet omfattar en mosaik av skogar, hagmarker och sjöar. Det 130 kvadratkilometer stora skogsområdet är ett av länets största obebyggda områden.

Området lämpar sig väl för dig som vill göra cykelturer i kombination med vandringar i skog. Kanske hittar du en plats för tältet intill en av de många små sjöarna som ofta har så rent vatten att det går att dricka direkt.

Du kan vara säker på att få höra nattskärrans mysti ska spel och pärlugglans ihärdiga ropande om du kommer vid rätt tid. Ett lätt sätt att få höra nattskärrans spel är att nattetid färdas längs vägen mellan Sjöhamra och Pukeby. Den rätta tiden att lyssna är från slutet av maj till början av juli. Andra fågelarter som du har chans att träffa på i området är storlom, sångsvan, trana, fiskgjuse, sparvuggla, tretåig hackspett, mindre hackspett, korp, järpe, tjäder och trädlärka.

Granskad och kompletterad av Bo Eknert, Vallentuna Naturskyddförening samt Olle Höjer, Tärnangruppen våren 2000.

I Tärnanområdet finns många gammelskogar med höga naturvärden, nedan anges några av de mest skyddsvärda objekten.

1. Trehörningsskogen 172 ha, asprik gammal granskog med ett flertal våtmarker Förekomst av bl a tretåig hackspett, tjäder, ostticka 40 rödlistade arter noterade. Nybildat naturreservat. Området nås lättast från friluftsgården Domarudden från vilken Roslagsleden går. Vindskydd finns vid sjön Trehörningen i söder och vid Oppsjön i norr.

2. Exerman-Hersby 150 ha, gammal granskog, sumpskog och hällmarker med tjäder, harticka och gränsticka. 40 rödlistade arter noterade. Arbete med naturreservat pågår. Områdets sydvästra utlöpare nås lättast genom att man parkerar väster om Pukeby och sedan vandrar till Bromseby varpå man följer stranden en bit. Kärnområdet är svårtillgängligt.

3. Mörtsjöskogen 55 ha, gammal granskog med tjäder och kattfotslav. 18 rödlistade arter noterade. Arbete med naturreservat pågår. Svårtillgängligt område som nås lättast när isen på Långsjön ligger.

4. Vindsjöbergen 50 ha, gammal granskog i anslutning till liten tjärn med gungflyn. Förekomst av kristallticka och violettgrå tagellav 22 rödlistade arter noterade. Hänsynsobjekt i ekologisk landskapsplan. Området är lättillgängligt.

5. Undal-Kalvudden, 30/6 ha, asprik gammal granskog med aspgelélav och gränsticka 26 rödlistade arter noterade , Kalvudden omfattas av biotopskydd, Undalskiftet är dock oskyddat. Vid gården Undal finns vackra betesmarker. Vägen till såväl Undal som Kalvudden är privat och därför är cykel att föredra om man vill nå områdena.

6. Rövarberget 25 ha, gammal granskog och hällmarkstallskog, brandfält. Från Rövarberget, Tärnanområdets högsta punkt (80 möh) har man en milsvidd utsikt åt väster. Förekomst av tjäder, plattnosbagge, gränsticka 15 rödlistade arter noterade. Delar omfattas av biotopskydd.

7. Aspnäset 20 ha, asprik gammal granskog med tretåig hackspett, västlig njurlav. 19 rödlistade arter noterade Arbete med att utforma biotopskydd pågår. Området är relativt lättillgängligt.

8. Ältenskogen 17 ha, lövrik gammal granskog med aspgélelav. Oskyddat. Området är relativt lättillgängligt.

9. Bromsebyreservatet 15 ha, 300-400 årig hällmarkstallskog med tjäder och gränsticka. 10 rödlistade arter noterade. Naturreservat sedan 1946. Lättast når man området genom att cykla antingen norr eller söderifrån.

10. Fastarbyudde 8+1 ha, asprik gammal granskog i anslutning till skyddsvärda hagmarker Förekomst av blackticka och aspbarkborre.12 rödlistade arter noterade. Oskyddat. Området är lättillgängligt.

11. Klockarkärrets urtallskog 9 ha, 300-400 årig hällmarktallskog med bl a garnlav 8 rödlistade arter noterade. Kyrkans internreservat. Lättast når man området genom att cykla söderifrån. Exempel på områden med äldre skog har markerats på kartan.

12. Långemosse; 20 ha Trädbevuxen myrmark samt bergsbrant med äldre barrskog. Garnlav, skorpgelélav, skogstrappmossa och strutbräken. Bergbrant kommer att skyddas med biotopskydd. Relativt svårtillgängligt område.

Text: Olle Höjer, Tärnangruppen