Broängarna

Fågelrik mälarvik och blommande betesbackar

Broängarna är en klassisk fågellokal i västra delen av länet. På de stora våtängarna ner mot Mälaren har hela 225 arter setts. Här finns också betesmarker med flera intressanta arter. Ett minskat bete och viss exploatering har gjort att strandängarnas betydelse för fågellivet inte längre är lika stor. Nu har ett restaureringsarbete påbörjats och strandbetet skall förbättras. Brogårds invallade åkrar ska åter bli våtmark med strandängar. De stora mjukbottenområdena i Brovikarna ska skyddas som Natura 2000 områden, medan strandängarna föreslås skyddas som kommunalt reservat. Om detta är genomförbart ska också fågeltorn och stigar byggas.

Under april och maj rastar många änder i vikarna, bl a årta och snatterand vilka också häckar ibland. Det är lite svårt att få utsikt över vattenytorna på grund av all vass men från berget i sydost, har du viss utsikt, sedan strandskogen röjts för att återskapa gamla betesmarker. Härifrån kan du också se till ön Borgen. Den hyser en av stockholmstraktens största hägerkolonier.

Under försommarnätterna hörs gräshoppsångarens ändlösa surrande över ängarna, kanske kommer en jorduggla flygande med stela vingslag. När morgonen gryr börjar också gulärlorna som häckar här att röra på sig. Flera olika rovfåglar ses över ängarna, bl a brun kärrhök, fiskgjuse, lärkfalk och tornfalk. På vår och höst stannar ofta någon blå kärrhök till ett tag. Speciellt under hösten rastar stora mängder gäss, mest grågäss och kanadagäss.

Kalholmen och Bro gård

På Broängarna finns också en hel del för den som gillar att botanisera eller bara njuta av vacker natur. För er rekommenderas Kalholmen och Bro gård. Söder om Bro gård ligger en vacker gammal park med väldiga ädellövträd. Den övergår gradvis i en öppen betesmark med fin utsikt mot Mälaren. I betesmarken hittar du exklusiva betesarter som kattfot och det styva gräset stagg, eller stålgräs som ett lokalt namn lyder, eftersom det ”slöade lien och gäckade dess hugg”. Här blommar också den vackra ängsskallran. Respektera allemanskyldigheterna när du går förbi gården till parken.

Bra fågellokal

Sammanlagt 225 olika fågelarter har observerats vid Broängarna och av dessa har troligen 110 häckat under 1980- och 90-talet, ca 30 är rödlistade. Några rovfåglar som man ofta ser här är brun kärrhök, tornfalk och fiskgjuse samt även jorduggla. Kungsörn och havsörn gör regelbundna besök under vintermånaderna. Årta, stenknäck, gräshoppssångare, gulärla, strandskata, tofsvipa, enkelbeckasin, rördrom och storspov är andra fåglar som man kan få se och höra här.

De grunda vikarna är med sina mjukbottnar viktiga områden för flyttande sjöfåglar, speciellt under höstarna då stora mängder änder, gäss och svanar rastar här. Under oktober 1998 räknades bl a ca 1200 rastande kanadagäss, 350 grågäss 160 bläsänder.

När invallningarna ibland översvämmas under Mälarens högsta vårhögvatten, besöks området av upp till tusen vadare, som brushane, grönbena, alla beckasiner och spovar.

På ön Borgen som ligger strax utanför Laggarudden finns en större koloni med häger, där det dessutom häckar strandskata och vitkindad gås. Även storskarven har bildat en koloni i Brofjärden. Bästa tiden att besöka lokalen är under våren och hösten då flyttfåglarna är på väg till sina häcknings- respektive övervintringsområden (Bra platser att placera sig på under flyttsträcken är markerade på kartan.)

Vidsträckta mjukbottnar

Broängarna är inte enbart intressanta för sitt mycket fina fågelliv. De vidsträckta mjukbottnarna, ca 160 ha med mindre än 3 m djup, är viktiga lekplatser för fisk. Fiskynglen växer sedan upp i de vidsträckta och skyddande vassarna. Fritidsfisket är därför intensivt. Området är föreslaget ingå i EU:s nätverk över skyddsvärda områden i Europa, d v s ett så kallat natura 2000-område.

Växter på strandängarna

Även floran är fin här och under våren kan man se sloknunneörten blomma. Strandängarna hyser arter som vildlin, darrgräs och den för inlandet ovanliga triften. På några av åkerholmarna växer det back-timjan, rödklint, backnejlika, stagg och kattfot. Vid fritidshusområdet Ängsholmen finns några mycket sällsynta lavar skärelav och grenlav.

Restaureringsarbeten har pågått under 1990-talet,

Granskad och kompletterad av Ingemar Jonsson, Upplands-Bro Naturskyddsförening 2000.