Dyvik

Vacker lund och slagna ängar

Dyviksmaren är en liten avsnörd havsvik som omges av ängsmarker och ädellövskogar. Området är inte stort men mycket vackert och ger en bild av hur landskapet tedde sig förr, då bönderna var beroende av ängsslåtter för att få in vinterfoder till djuren. För att återskapa naturen i de forna slåttermarkerna ordnar Arbetsgruppen Dyviks lövängar slåttergille på eftersommaren varje år.

Maren har en intressant flora av kransalger och är en viktig uppehållsplats för ungfisk. Vid maren finns både torrbackar och våta strandängar. Strandängen i norr är den artrikaste med bl a kärrvial, gökblomster, slåtterblomma och massor av kärrspira. Planering för att göra området till naturreservat pågår.

Flera av ädellövskogarna i området har förr varit betesmarker men eftersom det är länge sedan det gick betesdjur i skogen har floran hunnit förändras. Nuförtiden trivs många lundväxter i skogarna. I maj blommar lungört, vårärt och tandrot. Senare på sommaren skjuter de ovanliga lundgräsen lundslok och långsvingel upp sina skott tillsammans med myska, vippärt och nässelklocka. Strax norr om ett båthus växer också den sydliga och mycket sällsynta arten lundviol. Kommer du hit på hösten finns det också mycket intressant att se. Svampkännare har hittat över 100 olika svamparter varav många arter vaxskivlingar som är beroende av att marken slås för att kunna överleva. För den som är intresserad av mossor kan nämnas att branten nedanför Korpberget är ett givande ställe med många ovanligare arter.

Uppdaterad av Göran Bardun, Tyresö kommun våren 2007.