Stavholmen

Havsstrandängar och orkidébackar

Vyn över Stavholmen i mitten av maj är betagande. På saftigt gröna strandängar går kvigor och betar. Över viken flyger några rödbenor. De stora ekarna på udden är just i färd med att öppna sina ljusgröna lövknyten och marken är översållad med Adam och Eva. Genom mattan av torra löv sticker gullvivor här och var upp sina blygt bugande blommor. Ekbackarna hålls öppna av bete och en mängd ovanliga örter trivs här. När våren vänt till sommar kan du hitta låsbräken, jungfrulin, mandelblom, rödkämpar, kattfot och nattviol. En kilometer norr om Stavholmen ligger Ängsudden. Även här finns mycket Adam och Eva samt flera ovanliga betesväxter. Ett restaurerings-arbete av den gamla ängen har nyligen påbörjats.

Strandängar

Förr betades eller slogs alla tillgängliga gräsmarker. De flesta av dagens lantbrukare låter kreaturen beta bara på gödslade vallar. Följden har blivit att de allra flesta strandängar vuxit igen med vass. Välbetade strandängar som de vid Stavholmen hyser en mycket speciell flora. I de fuktigaste partierna hittar du salttåliga växter som salttåg, gulkämpar, havssälting och strandkrypa. Där marken är torrare och mindre salt växer den ovanliga smultronklövern. Den ser ut som en vitklöver när den blommar men när den är överblommad liknar blomställningen ett smultron. Andra intressanta växter som du kan hitta är kustarun, vildlin och den oansenliga ormbunken ormtunga. Strandängarna är också mycket viktiga för fågellivet. Här finner rödbena och tofsvipa fina häckmiljöer. Gå därför inte på strandängarna under maj och juni!

Den förut så ovanliga grågåsen har funnit att strandängarna är perfekta betesmarker och påträffas ofta här. Ängarna är viktiga även för rastande fåglar. I maj och i juli-augusti har du chans att se brushanar, gluttsnäppor och grönbenor.