Kappsta

Rik parkflora

Kappsta är en av landets i särklass bästa platser för att studera växter som kommit in med hjälp av människan och sedan förvildats.

Söder om villabebyggelsen sluttar terrängen brant ner mot Lilla Värtan. Ädla lövträd svarar för en djup grönska. Idag finns bara husgrunder kvar efter tidigare bebyggelse, men också en lång rad växter som förr odlades i trädgårdarna eller som av misstag kom in som frön med gräsfröblandningar. De flesta av dessa arter, t ex hasselört och gulplister, har sitt ursprung i Mellan- eller Sydeuropa, men de har ändå funnit sig till rätta och spritt sig i den förvildade parken.

Mest känt är Kappsta för den vackra blårapunkeln, en växt från Alperna som kommit in med gräsfröblandningar och som blommar rikligt från mitten av juni fram till början av juli. Parkgröe och vitfryle är två andra ”gräsfröinkomlingar” som spritt sig till stora delar av parken.

Uppdaterad av Christian Gottlieb, Naturskyddsföreningen Lidingö våren 2002.