Käringboda och Järflotta

Friluftsreservat i skärgårdsmiljö

Käringboda och Järflotta är två doldisar bland länets naturreservat. De är utmärkta utflyktsmål och kan erbjuda vackra skogspromenader, svamp- och bärplockning, liksom härliga havsbad.

Käringboda

Skogsbevuxna bergsryggar och uppodlade dalgångar karakteriserar området. Bergskrönen är tallbevuxna men i kanterna finns ofta en bård av ek och andra lövträd. Under lövträden kan du hitta den ständigt gröna och värmeälskande murgrönan.

Det gamla odlingslandskapet är välbevarat och betesdjur håller landskapet öppet. Adam och Eva är mycket vanlig. Rikligast växer den på östra stranden av Rassavikarna, där den bildar täta mattor i slutet av maj. I de blomsterrika hagmarkerna och på strandängarna kring gården Långholm finns också svinrot, spåtistel, jordklöver, backnejlika, jungfrulin och smultronklöver. På Hällmarkerna vid Gravmaren växer den skira blåmunken.

Typiskt för området är de många grunda havsvikarna som skär in i halvön. De fiskrika vattnen lockar fiskgjuse och häger till fiskafänge. Här finns också en intressant undervattensflora med bland annat havsnajas, axslinga och en rad ovanliga kransalgsarter.

Norra delen av Käringbodahalvön genomkorsas av ett vitt förgrenat och välmarkerat stignät (kartor finns utlagda vid parkeringsplatserna). Södra delen av halvön är mer orörd. En av sevärdheterna här är den frodiga och mycket gamla granskogen på Bondholmen.

Järflotta

Ett smalt sund skiljer Käringboda från ön Järflotta, som bara kan nås av den båtburne. Ön domineras av sandiga tallhedar och hällmarkstallskogar. Kring Järflotta gård finns ett leende jordbrukslandskap som inramas av lövskogar med rikt fågelliv.

De långa vackra sandstränderna vid Sågvikens södra strand drar till sig de flesta besökarna men de östra delarna av ön är också lättillgängliga och välbesökta. Sandstränderna och de innanförliggande dynerna har också en artrik flora. Här gräver gravanden sitt tunnellika bo och skräntärnan ses ofta på fiskefänge.

Vid Valsudden finns en spännande istidslämning – ett stort flyttblock av rapakivigranit. En röd bergart som är mycket grovkornig och lättvittrad. Granitsorten finns inte i länets berggrund och blocket har transporterats till Järflotta med inlandsisen.