Östra Styran

Fågelsjö med sjudande liv

Den tidigare helt utdikade och igenvuxna sjön Styran har genom vattenståndshöjning fått nytt liv och blivit Södertörns bästa fågelsjö.

Den södra delen av sjön karaktäriseras av vidsträckta mader med jättestarr, stora vassbälten och videsnår. De största fågelmängderna ses strax efter snösmältningen, då flockar med änder och gäss rastar på översvämningsmarkerna. Bläsand, kricka och stjärtand är vanliga och i maj syns ofta den sällsynta årtan. Nu rastar också mängder av vadare som brushane, svart- och gluttsnäppa och ibland också smalnäbbad simsnäppa.

Norra delen av sjön är öppnare och vegetationen är mer lågvuxen. Även dessa strandängar är ett fågeleldorado under våren. I slutet av maj är det dags för nattfågelexkursion till Östra Styran. Högljudda näktergalar sitter överallt i buskmarkerna. Mellan sångstroferna kan du vid sydändan av sjön urskilja gräshoppsångarens märkliga surrande och utifrån vasshavet låter vattenrallen höra sitt grisskriksläte. Nästan varje år hörs nätterna igenom också kornknarren och den småfläckiga sumphönans taktfasta läten från starrmaderna. De tystnar inte förrän det börjar gry och de första rosenfinkarna hälsar morgonen med sin sångstrof, lik den engelska frasen ”pleased to meet you”. Vissa somrar har Styran gästats av rariteter som trastsångare och mindre sumphöna.

Några öppna vattenspeglar blir kvar hela sommaren i sjöns sydända och du kan skymta bofasta arter som sångsvan, smådopping, skedand och kricka mellan vassruggarna. En av sjöns verkliga karaktärsfåglar är den bruna kärrhöken som på papperssvalelätta vingar jagar över vassarna. Trana och häger är också en vanlig syn vid sjön.

På höstarna är fälten söder om sjön omtyckta rastplatser för norrländska småfåglar som lappsparv och videsparv. I buskmarkerna ses ofta blåhaken – fjällens näktergal. Invid landsvägen finns en numera dränkt strandskog. Detta är bäverns favorittillhåll. Det är sällan man ser den, men de avbarkade trädstammarna skvallrar om denna stora gnagares närvaro.

Västra Styran är en mer näringsfattig sjö. På den vida vattenspegeln brukar mängder av salskrake rasta i mars -april och oktober-november. Hägern häckar i en stor koloni på en ö i sjöns sydända.

Lövsjön

Sju kilometer norr om Styran ligger Lövsjön, som också är en vassbevuxen sjö med rikt fågelliv. Vårens översvämningsmarker lockar sångsvanar, salskrake, simänder och vadare att rasta. Bland häckfåglarna märks brun kärrhök, brunand och kricka. Tranor ses hela sommarhalvåret. I omgivningarna finner du lärkfalk, bivråk och hornuggla. Tidiga mornar kan du också se dovhjort på de öppna markerna runt sjön. Du har utsikt över sjön från en klippa som skjuter ut i den sydöstra delen av sjön och från Korpberget i nordost.