Fållnäs och Stora Vika

Vackra och sällsynta växtarter

Dessa två geografiskt och naturmässigt helt skilda platser har ett gemensamt – de är hem för mycket sällsynta blommor. Vid Fållnäs växer lundvårlök och på Stora Vikas kalkmarker prunkar mängder av orkidén purpurknipprot.

Lundvårlöken vid Fållnäs

I kanten av de vackra havsstrandängarna finns en aldunge där kallkällor sipprar fram. Bland klibbal-stubbarna nere på strandängen hittar du den rara lundvårlöken. Arten växer också nedanför Fållnäs gård. Den värmeälskande lundvårlöken finns främst i södra Götaland och växtplatsen vid Fållnäs anses vara en reliktförekomst, det vill säga en rest från bronsålderns varmare klimat. I norra delen av Fållnäsområdet finns en vacker ekhage som under våren pryds av mandelblom och gullviva. Fågellivet är rikt med rosenfink, hämpling och steglits. I Fållnäsviken fiskar ofta skräntärnor.

Stora Vikas prunkande kalkhällar

Från Fållnäs idylliska havsvik förflyttar vi oss till en rent ful miljö – kalkbrotten vid cementindustriorten Stora Vika. Den stora kalkstensformationen här skapar förutsättningar för en unik flora och fauna. Runt kalkbrotten finns en för fastlandet mycket ovanlig, torr ängstallskog som för tankarna till Gotland. Denna blomsterrika skog hyser bl a mängder av blodnäva, kungsmynta, rosettjungfrulin, getväppling, oxbär och tulkört. I början av augusti blommar här också den art som gjort området mest känt – den mycket ovanliga purpurknipproten. Även i kalkbrottet finns en intressant flora med stora mängder purpurknipprot, skogsknipprot, backvial och blåeld samt nicktistel som är mycket sällsynt i länet. Över de blommande hällmarkerna flyger under juli den vackra apollofjärilen, som har ett av sina säkraste tillhåll i länet här.

Svampspecialister gör ofta exkursioner till Stora Vika för att leta efter kopparspindelskivling, fyrflikig jordstjärna, pokalmurkla och andra sällsyntheter. Öster om det stora brottet finns några dammar med ett rikt fågelliv. Här har svarthakedopping och mindre strandpipare sin kanske säkraste häcklokal på Södertörn. Doppingen brukar häcka med ett par vardera i den nordligaste och sydligaste dammen. Här trivs också den draklika större vattensalamandern.