Kristinebergsparken

Västra Kristinebergsparkens gammelekar

I Kristineberg växer ett 40-tal gammelekar. De flesta hittar man i väster, i anslutning till flerfamiljshusen väster om Nordenflychtsvägen. Ett flertal sällsynta, rödlistade eklevande vedskalbaggar har hittats här. Av de arter som beskrivs på sidan om Djurgårdens ekar finns skeppsvarvsflugan i Kristineberg.

I Västra Kristinebergsparkens ekar har också tre sällsynta hålträdsknäppare hittats. Det är skalbaggar som lever inuti gamla ihåliga, svampangripna träd. Knäpparna kan visserligen flyga, men gör det sällan och är därför dåliga på att sprida sig. De kan leva generation efter generation, kanske i hundratals år, i samma gamla ek.

Hålträdsknäpparna är typiska för djur som lever inne i ihåliga ekar. Förr, då det fanns gott om gamla ihåliga träd i skogarna, var det inget problem för arter som inte kunde sprida sig långt. De gamla träden stod dessutom kvar i århundraden. I dessa stabila miljöer gynnade utvecklingen de individer som undvek äventyrliga utflykter, och som på sin höjd kanske flyttade till hålträdet strax intill. Idag är ihåliga trädjättar sällsynta, vilket ställt till det för alla växter och djur som är anpassade till den livsmiljön.

I västligaste Kristineberg, i sluttningen som vetter mot Tranebergssund och Tranebergsbron, finns Kungsholmens enda fritt växande ädellövskog.

I ädellövskog överväger de så kallade ädellövträden, dit ek, bok, alm, ask, lind och lönn räknas.

Text hämtad från: Upptäck naturen innanför tullarna, Björn Möllersten 2006.