Ålö och Nåttarö

Artrika sandstränder och prunkande kalkhällmarker

Ålö är ett strövvänligt område. Detta strövvänliga utflyktsområde saknar samlad fritidsbebyggelse och ger ett orört och ursprungligt intryck. De bländande vita sandstränderna och kalkhällmarkerna med sin färgsprakande flora har gjort området känt, men här finns också vidsträckta barrskogar, örtrika lövskogar och ett levande jordbruk med idylliska hagmarker.

Dynlandskapet

Ålös främsta attraktion är Storsand. Denna vackra, naturliga badstrand är en hästskoformad bukt med den allra vitaste sand, som för tankarna till sydligare trakter. Märkligt nog är det förhållandevis få människor som upptäckt detta paradis. Invid stranden hittar du höga sanddyner. Det storvuxna gräset sandrör har här en av sina få växtplatser i länet. Tillsammans med strandråg fångar det in och binder den rörliga sanden med sina snabbväxande rötter. På baksidan av de rörliga dynerna koloniserar sandstarren marken med sina långa utlöpare. Längre upp ligger höga tallbevuxna, numera orörliga dyner med mjölonmattor. Här finns också ett stort bestånd av den ovanliga rylen. Vid Drumbudden vid Stora Sand på Utö finns en liknande flora. I vikens södra del växer den sällsynta strandkvickroten. På en annan, lite mindre sandstrand väster om Ryssnäset kan du hitta vårtåteln, länets minsta gräs.

Blomsterprakt

De ringlande grusvägarna leder dig till Ålö gård som ligger inramad av ett leende åker- och beteslandskap. Strax öster om gården reser sig två kalkberg på ömse sidor om skogsvägen. Liknande kalkberg finns också på södra Utö. Dessa kalkhällmarker hör till de fagraste man kan beskåda i vårt län. Artuppsättning-en liknar den på norra Utö, men blomsterprakten är än mer imponerande. Området är också rikt på fjärilar.

Vid Ängsbergen finns en ädellövskog med rik flora. Här kan du hitta desmeknopp och tandrot samt orkidéerna svärdsyssla och nästrot. Detta är också en av stockholmstraktens rikaste svamplokaler. Här växer dessutom ett flertal sällsynta mossor och lavar. Har du tur kan du få en skymt av den värmeälskande hasselsnoken.

Söder om Ålö gård ligger Söderskog. Detta vidsträckta och till stora delar stiglösa skogsområde lockar till upptäcktsfärder i örtrika granskogar med tvåblad, myska och tandrot. I dalgången ner mot Tymarsviken finns frodiga alkärr med strutbräken, springkorn och häxört. Området är starkt kuperat och du kan kämpa dig upp på flera upp till femtio meter höga utsiktsberg.

Nåttarö

Nåttarö, söder om Ålö, är en lättillgänglig ö i det yttre havsbandet. Här finns övernattningsmöjligheter i stugor. På ön finns dovhjortar.

Granskad av Ingrid Hanngren, Naturskyddsföreningen i Haninge våren 2000.