Gullringskärret

Nyfiken i ett strutbräken

Om du drar på dig stövlarna för en promenad i Gullringskärret väntar en spännande och annorlunda naturupplevelse.

Utmed den lövskogsklädda vackert slingrande ån som löper genom reservatet möts du av en tropisk frodighet med meterhöga ormbunkar. Här prunkar också fuktighetsälskande örter som gullpudra, skogsnycklar, kärrfibbla och den vackra och storvuxna brudborsten. Gullringskärret har en gång varit ett öppet rikkärr men har nu vuxit igen till en sumpskog. Rester av den forna floran finns fortfarande kvar. Norr om ån växer den sällsynta brunstarren och i söder hittar du vippstarrens tuvor.

Mossornas värld

För att till fullo kunna uppskatta Gullringskärret bör du ta med dig en lupp så att du på nära håll kan studera mossornas miniatyrvärld. Bästa tiden att titta på mossor är i oktober, när markens örter vissnat ner. Mossorna finns överallt och täcker mark och träd-stammar i grönskande mattor. Till de vanligaste arterna hör skogshakmossa och olika stjärnmoss-arter. En sällsynt art som hittats i kärret är den storvuxna bollvitmossan. 150 olika mossarter växer i kärret.

De rikaste mossmiljöerna finns i fyra kalkrika källflöden intill bäcken. De räknas till länets mest intressanta mosslokaler. Piprensarmossa, gyllen-mossa, nordtuffmossa och purpurvitmossa är några av de arter som trivs här.

Under försommaren fylls skogen av fågelsång. Härmsångaren trivs i den högvuxna alskogen. Den ovanliga mindre flugsnapparens sång hörs också vissa år. Norr om området finns ett av Sveriges största järnåldersgravfält med ca 800 synliga fornlämningar. Även sydost om kärret ligger ett mindre gravfält.

Kvarnbäcken

Den vackert meandrande Kvarnbäcken har en intressant ravinflora där bl a strutbräken, tibast, vippstarr, skavfräken och den mycket sällsynta skogsbräsman växer.

Granskad av Bengt Södergård, Naturskyddsföreningen i Haninge våren 2000.