Häringe

Strövvänlig slottsmiljö med ädellövskog

Den som åkt vägen till Nynäshamn har säkert lagt märke till de pampiga järngrindar som markerar entrén till slottet Häringes marker. Området är inte alls så privat som man först kan tro utan är ett naturreservat dit alla besökare är välkomna. Innanför grindarna bjuds du på ett strövvänligt och varierat innerskärgårdslandskap med artrika ädellövskogar och en fågelsjö.

Länets största sammanhängande ädellövskog finns vid Häringe och Hammersta i söder. Redan vid ingången stöter du på de första jätteekarna, många över en och en halv meter tjocka. De äldsta ekskogarna finns i områdets västra hälft och runt sjön Bobäcken. Skogarna är glesa och vackra men floran är inte särskilt artrik.

Söder om slottet ligger ett vackert odlingslandskap med slån- och skogsbevuxna bergknallar som likt valryggar bryter ytan i det stilla åkerhavet. Den botaniskt intresserade bör söka sig genom detta landskap till Byholmen. På vårarna blommar myskmadra, vårärt, underviol, gullpudra och vätteros under lövverk av lönn och lind. Senare på sommaren ut vecklas lundslok, strävlosta och nässelklocka. På träden växer lunglav och på stenblock hittar du rävsvansmossan, en av Sveriges största mossor.

Norr om väg 73 finns en strutbräkenklädd bäckravin inramad av gamla lövträd. På de mossbelupna stammarna hittar du en lång rad ovanliga kryptogamer, bl a alsidenmossa och almlav. I bäcken övervintrar strömstare.

Sjön med det udda namnet Bobäcken och den utanförliggande Hästholmsviken har ett rikt fågelliv, särskilt under sträcktid. Under sommaren är fiskande skräntärnor en vanlig syn. Vissa vintrar gästas området av salskrake och vår faunas kanske vackraste juvel, kungsfiskaren. Varfågeln – småfågeln som lever som en rovfågel – syns ofta under de kallare månaderna. Vid sjöns södra strand växer väldiga bestånd av springkorn. Undersök gärna denna växts fröspridning genom att vidröra en frukt.

Den resterande delen av halvön ner mot Häringenäs har en strövvänlig natur dominerad av gammal barrskog. Markerna är rika på vilt och under tidiga morgonpromenader stöter du ofta på rådjur, fälthare, grävling och räv. Har du tur kan du från någon hällmarksknalle få syn på havsörnens magnifika siluett över Ådfjärden. På kullfallna trädstammar i granskogen kan du på hösten hitta den anisdoftande lukttickan.

Häringe vilar på historisk mark. Snorre Sturlasson låter i sina skrifter ana att det ute på Ådfjärden år 1007 stod ett av de viktigaste slagen mellan de kristna, anförda av den norska kungen Olav den helige, och asaanhängare ledda av vikingahövdingen Sote.