Ekeby- Råsta- och Lötsjön

Tre fågelrika sjöar

Trots närheten till huvudstaden hyser dessa sjöar ett rikt fågelliv.

Ekebysjön

Ekebysjön är en lantlig oas inklämd i Danderyds villabebyggelse. Skränen från skrattmåskolonin i västra delen av sjön fyller luften under våren. I skydd av de högljudda måsfåglarna häckar svarthakedopping och smådopping de flesta år. Rörhöna och brunand hör också till de bofasta sjöfåglarna. Under sträcket kan flera andra andfågelarter ses.

Sjön omges av en strandskog med al och hägg. Här håller näktergalarna kvällskonsert under försommaren och från alarnas lövverk kan du höra grönsångarens karakteristiska drill. Alkärret är också grönsiskans favorittillhåll. Denna lilla fågel är specialist på att pilla ut frön ur de små alkottarna och från höst till vår gästas Ekebysjön av stora flockar. Invid strandskog-ens norra kant finns gott om kardborrar. Detta är steglitsens favoritföda. Denna brokigt färgade fågel har en sydlig utbredning i landet men har ökat i och med 80- talets mildvintrar och är nu en vanlig syn vid sjön.

Runt Ekebysjön finns också en hel del intressanta växter att titta på. Kring midsommar öppnar missnen sin exotiskt vackra kalk intill bryggan i väster. I de vassbevuxna gungflyna finner du kärrbräken och smalkaveldun. En kuriositet är det lilla beståndet av röd näckros som i juli blommar i sjöns östra ände. Den röda blomman är en färgform av arten vit näck-ros, som också växer här. I vilt tillstånd förekommer den röda näckrosen endast i Tiveden. Näckrosorna i Ekebysjön är inplanterade, men det förtar inte deras skönhet. Nordväst om sjön finns vackra betade björkhagar där det växer örter typiska för ogödslade betesmarker, t ex vildlin och solvända. Norr om Danderydsvägen ligger en artrik hagmark med orkidén brudsporre.

Fåglar i Ekebysjön

Ekebysjön i Danderyd är en intressant fågelsjö och närheten till Stockholms innerstad gör sjön till ett bekvämt utflyktsmål även för stockholmsbor. Länsstyrelsen har gett sjön rangen ”klass 2” bland länets fågelsjöar. Sjöns omgivningar bjuder på många olika biotoper. Stränderna utgörs av lövskog, alkärr, vassbälten, kaveldun och videbuskage. I närheten finns ängar som hävdas genom årlig lieslåtter och nötbetes-marker med örtrik flora. Beteshagen i väster rymmer även kommunens viktigaste historiska gravfält – Ekeby gravfält. Det finns långtgående planer på att göra området till ett kommunalt naturreservat.

I sjön och dess omedelbara närhet häckar ett 60-tal fågelarter. Flera arter som är karakteristiska för en mellansvensk slättsjö kan ses regelbundet. Till de mera intressanta sjöfåglarna hör silltrut (2-3 par), rörhöna (1 par), skäggdopping (2-3 par), brunand (1-3 par), knipa, vigg och knölsvan (1 par). Svarthake-dopping och smådopping har blivit mindre vanliga och häckar inte varje år. Sjöns skrattmåskoloni bestod under slutet av 1990-talet av ca 40 par. I strand-skogen finns mindre hackspett (1 par), gärdsmyg (1 par), grönsångare och rödvingetrast. I vassen häckar sävsångare, rörsångare, sävsparv och näktergal. Härmsångare och gransångare ses de flesta år och torde kunna häcka, medan kärrsångare och skäggmes är sällsynta besökare. Rariteter som rapporterats från sjön är bl a rapphöna 1978, svarttärna 1970, fjälluggla 1975, sommargylling 1974, videsparvar 1987 och trastsångare 1997. Andra häckfåglar i närheten är kattuggla (1 par), tofsvipa, stenknäck, steglits, skogsduva, stenskvätta, trädkrypare, trädpiplärka, ärtsångare, svarthätta, trädgårdssångare, ladusvala, hussvala och tornseglare.

Sjön gästas ofta av morkulla under sommarnätterna, då även fladdermöss är talrika, medan häger, fiskgjuse och fisktärna gärna kommer på fiskafänge. Under vår- och höststräck observeras ofta kricka, storskrake och vadare såsom grönbena och skogssnäppa, medan svartsnäppan är mera sällsynt. Varfågel, törnskata och tornfalk brukar också passera under flytten. Dvärgbeckasin ses enstaka gånger på hösten. Under vintern kan man se stora skaror grönsiskor och enstaka gråsiskor. Mindre stjärtmesflockar gästar stränderna regelbundet, och gärdsmygen tycks övervintra under milda vintrar. Året om kan man se duvhök och sparvhök svepa förbi.

Ekeby hagar

Hagmarkerna väster om sjön har en betespåverkad flora med arter som låsbräken (enstaka ex), solvända, kattfot, jungfrulin, gullviva, mandelblomma, revfibbla, blåsuga, backnejlika, brudbröd, ängsvädd, rödkämpar, kamäxing, darrgräs och knägräs. I de skuggigare partierna finns mindre bestånd av nattviol, vitpyrola och klotpyrola. I ängsmarkerna förekommer rödklint, johannesört, harklöver och natt och dag, liksom spridda exemplar av korskovall, pukvete (insådd) och buskviol. I hästhagen norr om Danderydsvägen finns ett fint bestånd av ängsskallra. Vid bryggan på sjöns sydsida finns vackra bestånd av missne och röd näckros. I sjön finns gott om smalkaveldun. Vattensnoken ses ofta i eller vid sjön, liksom vanlig groda och vanlig padda. I området finns minst en bebodd rävlya och man kan ofta stöta på rådjur, inte minst under vinterhalvåret.

Råstasjön och Lötsjön

Råstasjön i Solna och Lötsjön i Sundbyberg är två sjöar med ett rikt fågelliv. I Lötsjön häckar smådopp-ing, några par svarthakedopping och kricka. I båda sjöarna finns flera par rörhöna. I Råstasjön häckar också knölsvan, skäggdopping, brunand och en mängd sothöns. Det var länge sedan man satte ut exotiska änder och gäss i Lötsjön, men fortfarande finns bl a några snögäss och gravänder kvar. Sjöarna är lättillgängliga genom anlagda stigar. Vid Ekebysjöns nordöstra ände finns en kommunal naturskola.

Granskad av Jarmo Kukka, 2000.