Rinkebyskogen

Danderyds största skog

Danderyds största skog heter Rinkebyskogen, är knappt 400 ha och gränsar till Täby och Sollentuna. Tidigare hängde den samman med den mindre Altorpsskogen, men de ligger nu på varsin sida om E18. Båda skogarna är välfrekventerade och genomkorsas av stigar och motionsspår. Här finns också skyttebanor och motocrossbana. Ändå ses älg regelbundet och i skogen häckar duvhök, korp, gärdsmyg och troligen fiskgjuse. Roslagsleden börjar i skogens sydöstra hörn och ringlar förbi Rösjöns östra strand vidare mot Mörtsjön och Fjäturen. Skogen planeras avsättas som kommunalt natur-reservat under 2001.Skogen är mycket varierad med stora ytor hällmarkstallskog och flera sumpskogspartier.

Botaniskt sett är större delen av skogen tämligen trivial, men det finns partier med intressant mossflora och för svampletare är Rinkebyskogen ett populärt utflyktsmål om hösten. Vid en inventering 1999 markerades flera nyckelbiotoper ut, särskilt i skogens nordvästra del, nära Rösjön. Bland kärlväxter märks gott om skogsnycklar och spridda bestånd av nattviol, vitpyrola och björkpyrola. I en hassellund nära Rösjön växer sårläka, trolldruva och vårärt – tidigare fanns där även vätteros. Lavfloran är tämligen artfattig, förmodligen p g a närheten till motorvägen.

Text : Jarmo Kukka, våren 2000.