Eldgarnsö

Ädellövskogar med mistel

Eldgarnsö stiger fram som en av de klassiska lokalerna för mistel i länet. Ön är också välkänd för sitt rika insektsliv.

På ön finns flera insektsarter som liksom misteln är relikter från en varmare tidsperiod. Märklig är t ex en långhorning som företrädesvis lägger ägg i lindar som angripits av misteln. Här finns också flera andra sällsynta arter vars larver lever i ved. Egentligen är inte veden i sig intressant för larven, endast ett fåtal insekter kan nämligen bryta ner vedämnena. Istället lever larverna av svampmycel som infekterat trädet.

På Eldgarnsö finns ett jordbruk med öppna åkrar och betesmarker. Stränderna kantas mestadels av ädellövskogar som förr varit ängar och beteshagar. Runt ön löper en markerad stig som tar dig till flera intressanta platser. Går du söderut från parkeringen mot den södra udden, kommer du snart till en gammal ekhage där det växer tätt med lundblommor i maj. Det är en härlig syn när lungört blommar tillsammans med vitsippa, gullviva, tandrot och vårärt. Senare, under högsommaren, blommar andra växter som hässleklocka och vippärt. Vippärten är en sällsynt art som trivs i bryn och sydvända lundar.

Längs stigen på nordöstra sidan finns fina ädellövskogar med underviol och nattviol. Ett av de mest intressanta avsnitten längs stigen är lunden på berget nordväst om bondgården. Här växer inte bara de lundarter som finns i de andra lövskogarna utan också grönvit nattviol och blekbalsamin. Här är också den största koncentrationen av mistel på ön. Men titta ordentligt för de är märkligt svåra att få syn på när trädens löv är utslagna.

Dessa botaniskt rika miljöer har också ett spännande fågelliv. I ädellövskogarna trivs ortolansparv, mindre hackspett, skogsduva, kattuggla och stjärtmes. Fiskgjusen jagar över fjärdarna och flyger ofta över ön med någon braxen i klorna. Lärkfalk häckar i närheten och under höst och vinter finns chans att få se både havs- och kungsörn. Mistlarna ser du bäst innan lövsprickningen, annars är bästa tiden för besök i maj när försommarfloran är som vackrast (läs mer om mistel på sidan om Ådö).

Granskad av Bo Nylén, Mälaröarnas Naturskyddsförening våren 2000 och 2007.