Erstavik – sydvästra Nacka

Friskt källvatten i källan vid Sandasjön

Erstavik är ett av Sveriges mest besökta naturområden. Här har man under lång tid bedrivit sammanhängande jord- och skogsbruk och därför har stora områden bevarats gröna.

Erstavik är unikt bland annat för att det är ett så stort naturområde nära centrala Stockholm, 2 400 hektar. Det sträcker sig från havet vid Erstaviken in mot stan och gränsar mot Saltsjöbaden, Tyresö, Älta, Nackareservatet och Sicklaön. Tack vare sin stora variation utnyttjas området till mycket. Bad, orientering, skid- och skridskoåkning, promenader, svamp- och bärplockning, cykling.

Inom området finns odlingslandskap, urskogsliknande områden, tallhällmark, blockterräng, sjöar, bäckar, kärrmarker och havsstränder. Här finns en källa som många besöker för att hämta en dunk fantastiskt gott vatten som renats genom sandåsarna vid Sandasjön. Vid källan växer den sällsynta dunmossan. Inom området finns två naturreservat: Älta mosse – Strålsjön och Strålsjön – Erstavik. Värdefulla naturbetesmarker finns vid Lindskär – Slumnäs, på gränsen mot Tyresö.

Tack vare fina strand- och våtmarker finns mycket fågel, till exempel norr och sydväst om Erstaviks gård. Där häckar bland annat svarthakedopping, sångsvan och rörhöna. I skogarna lever kattuggla, korp, morkulla duv- och sparvhök. Älg, dovhjort, räv, grävling, bäver och många andra djur kan man få se om man rör sig försiktigt och har tur.

Erstavik har en lång historia. Vid Strålsjön och Sandasjön finns flera stenåldersbosättningar. Erstavik finns omtalat i skrifter från 1300-talet. På 1700-talet bedrevs kolning i området, och det kan man fortfarande se rester av längs vägen mot Älta.

1763 köptes egendomen av grosshandlare Herman Petersen. 1765 gjorde han den till en fideikommiss, det vill säga en egendom som inte kan delas upp mellan flera arvingar, och det är den än idag. Familjen af Petersen bedriver jord- och skogsbruk där sedan dess.

Text från: Upptäck Nackas natur, juni 2006 av Naturskyddsföreningen i Nacka