Fysingen

Fågelsjö med lundar och blomsterbackar

Fysingen är en av länets förnämsta fågelsjöar. Kring sjön finns ängar, hagar, barrskogar och framförallt flera områden med ädellövskogar. Det gör att fåglar och växter med mycket olika krav på sin miljö samsas vid Fysingen.

Hundra häckfågelarter

Skedand, ett stort antal skäggdoppingar, kanadagås och brun kärrhök är några av de häckande fåglarna. Sångsvan reder sedan några år tillbaka sitt bo vid Fysingen. I 20 år var Fysingen länets enda häckplats för gråhakedoppingen, men under de senaste åren har tyvärr bara en ensam fågel synts till. Ett flertal rördrommar ger stämning åt försommarnatten med sitt dova tutande. Skäggmes häckar i vassarna runt sjön sedan några år. Av rovfåglarna hör lärkfalk, tornfalk, duvhök och ormvråk hemma här. Kattuggla och oftast även hornuggla får ut ungar varje år. Näktergalens vackra men mycket påträngande sång ljuder försommarnätterna igenom från strandbuskagen. För några år sedan räknades hela femtio sjungande fåglar. Rosenfink och gräshoppssångare är inte heller ovanliga.

Fysingen kantas till stor del av lövskog. Framförallt vid de gamla säterierna Vallstanäs, Skånelaholm, Harg och Torsåker men också vid Löwenströmska lasarettet, är det lummigt av ädla lövträd. Vid Torsåker finns länets största almlund. Sångare och andra småfåglar sitter tätt i parkerna runt herrgårdarna. Stenknäck hör till de fåglar som du träffar på här och vid Skånelaholm och Torsåker är fågelsången fullkomligt bedövande. Vid Torsåker sjunger mindre flugsnappare, flodsångare och härmsångare i slutet av maj och början av juni. Både Torsåker och Vallstanäs är säkra lokaler för mindre hackspett. Kärrsångaren sjunger i täta snår eller där brännässlor och hundkex växer höga. För inte så länge sedan var kärrsångaren en exklusiv art men den hörs nu varje år vid Fysingen, där den säkert häckar.

Sträckande norrlänningar

Stora mängder fåglar kommer till sjön vår och höst. Då kan du få se i stort sett alla svenska sim- och dykandsarter. Under hösten ses ofta flockar om trettio salskrakar, på våren är de mer fåtaliga. Flockar av sjöorrar samlas i skiftet mellan april och maj och även sångsvanar och sädgäss brukar vara talrika i sjön under sträcktid. I de yttre delarna av parken vid Vallstanäs kan du hitta den sällsynta växten stor bockrot liksom kulturflyktingar som krollilja, borstnejlika och akleja.

Vid Löwenströmska lasarettet finns en stor betesmark med bland annat rödkämpar och ängsskallra. Betet har tyvärr upphört för många år sedan. Naturskyddföreningen i Upplands Väsby hävdar delar av den gamla betesmarken genom årlig slåtter av tre ängsytor. Under våren är de strövvänliga vitsippsfyllda lundarna mycket vackra.

Nordians hög

En av de verkliga sevärdheterna i Fysingens närhet är Nordians hög nordväst om sjön. Denna kungshög anses vara Sveriges tredje största men till vilken konungs ära den har rests vet man inte. På högen och i de öppna markerna runtomkring blommar tusentals backsippor i början av maj, en syn som du inte bör missa. Backsipporna har sällskap av kattfot och en lång rad andra växter som trivs tack vare att markerna sköts med slåtter varje sommar. I juli, när backsippan för länge sedan vissnat bort, blommar fältmalört, backtimjan och mängder av den skära triften. Andra växter är backklöver, backnejlika och gräsen ängshavre och flentimotej. Nordians hög vilar på Stockholmsåsen som löper längs Fysingens västra sida.

Granskad och uppdaterad av Erik Ekholm, Upplands Västby våren 2003 och Håkan Talling våren 2007.