Norrbysjön och Krogsta

Fågelsjö och artrika betesmarker

I Vidbo socken har ovanligt mycket av det gamla kulturlandskapet bevarats. Från skolan kan du gå till fots till den fågelrika Norrbysjön genom den välansade allén med vackra gamla stengärdsgårdar. Till de fåglar som brukar häcka i sjön hör svarthakedopping, brunand, knipa och knölsvan. Den näringsrika sjön är omgiven av betade och lövrika marker. Här trivs rosenfink och mindre hackspett och många andra småfåglar. I betesmarkerna öster om sjön hörs ofta ortolansparvens sång under våren.

Väster om Norrbysjön ligger en mycket välskött betesmark som ovanligt väl visar hur många beteshagar såg ut förr. Rikast är floran ovanför förkastningsbranten. Här tycks kuddarna av kattfot vara ovanligt välmående, med täta och rikblommande tuvor, tack vare att betet är hårt. I månadsskiftet augusti–september blommar den sällsynta ängsgentianan i denna exklusiva hagmark.

Krogsta

Även landskapet norr om Vidbo kyrka har en gammaldags prägel med små byar uppe på höjderna. Intill gårdarna ligger gravfält från järnåldern som visar att människor bott på samma plats här under mer än 1 500 år. Vid Krogsta finns två betes hagar med rik flora. Betesmarken väster om vägen (a) innehåller en blandning av naturlig betesmark och gamla åkrar. Här växer bl a korskovall och rödkämpar.

Beteshagen i nordost (b) är mer artrik med en lång rad hävdgynnade arter som låsbräken, jungfrulin, blåsuga och darrgräs. På backarna i hagen växer det ganska gott om stagg – ett gräs som inte gärna betas av nötkreaturen.