Kornamossen och Karlbergs äng

Myrmarker och slåtteräng

I Roslagens skogsbygder ligger två spännande naturområden. Dels ett myrområde med många orkidéer, dels en artrik slåttermark.

Kornamossen är en stor, ganska orörd myr som anses vara en av länets värdefullaste. Grundvattnet har en hög halt av kalk vilket har gett upphov till ett rikkärr med orkidéer som kärrknipprot, sump- och ängsnycklar. Andra arter som är beroende av kalkinslaget är slåtterblomma och snip. Kärrytan växlar mellan rikare och fattigare miljöer, det syns tydligast på mossorna. I de rikare delarna växer olika brunmossor som t ex korv-, praktkrok- och guldspärrmossa. Dessa skiljer sig helt från de näringsfattiga områdenas vitmossor. Fattigområdena har också andra orkidéarter, bl a myggblomster och korallrot.

Väster om Kornamossen ligger det gamla men välhållna torpet Karlberg. Där finns en liten ängsmark som slogs ända fram till 1970-talet. 1992 röjdes ängen på initiativ av Norrtälje kommun och nu bedrivs årlig slåtter här. Artrikedomen är imponerande. Överallt står älväxingens blåa ax, knägräsets böjda strån och darrgräsets glesa vippor. Andra slåttergynnade arter som hållit sig kvar är ormrot, ormtunga, ängsstarr, majviva, fältgentiana och vildlin. Slåtterängen är bäst att besöka från juni till och med slåttern i mitten av augusti. Mot ytterkanterna övergår det öppna kärret i en tallmosse som i sin tur omges av sumpskog. Här kan du hitta den ovanliga ormbunken granbräken liksom orkidén nästrot.

Text från: Naturen i Stockholms län – en utflyktsguide”, Ekologigruppen AB 1993. Granskad av Dan Johansson, Roslagens naturskyddsförening våren 2000 och av Magnus Bergström våren 2007.