Lina naturreservat

Ett Sörmland i miniatyr

Linaområdet är ett omtyckt utflyktsmål för södertäljebor. Här bjuds härliga strövtåg i lövlundar, hagmarker och blomsterrika bäckraviner. Lina dammar har dessutom ett rikt fågelliv. Vid Lina gård rinner en mindre bäck ut i Södertäljeviken. Ån kantas av en frodig lövskog med al, alm och lönn. Ger du dig ner i den djupa bäckravinen nedanför den gamla kvarndammen, hittar du en särpräglad växtlighet. På vårarna är färgprakten imponerande. Gulsippa, svalört, gullpudra, kabbeleka och vårlökar färgar marken gul. Senare på året kantas bäcken av bäckbräsma och strutbräknens eleganta bladrosetter. I lövsalens dunkel lyser också springkornets gula kräftlyktor och vid kvarndammen kan du stöta på skogssnäppan som söker efter smådjur vid stranden. Området är också rikt på kulturspår och fornlämningar som stensättningar, fornåkrar och odlingsterrasser. Södertälje naturskola ligger i områdets norra del – med infart från Enhörnaleden. Markerna kring naturskolan har Södertälje naturskyddsförening adopterat som kampanjskog tillsammans med Yngerns omgivningar.

Hasselskogar

Norr om Lina gård öppnar sig ett vackert jordbrukslandskap. I maj kan du hitta den sällsynta svampen scharlakansröd vårskål i lövskogsbrynen. Vid Linanäs finns en vacker hasselskog som under våren pryds med täta mattor av vitsippor. Hasseln planterades ofta förr eftersom nötterna var viktiga för hushållen. Här växer den i täta buketter. Det är ett tydligt tecken på att marken tidigare varit mer öppen och brukats som ängsmark. I skogsbrynet söder om hasselskogen finns ytterligare ett bevis på att vi befinner oss i ett igenväxande kulturlandskap. Här för några backsippor en tynande tillvaro.

Fågelrika dammar

Majmornar hörs grönsångarens silverdrillar överallt i hassellunden och uppifrån de glest stående jättelönn-arna avslöjar sig stenknäckarna genom sina skarpt tickande lockläten. Bäckravinen är ett bra ställe att söka efter den domherrestora mindre hackspetten. Den lever av insekter som den hittar i döda grenar på gamla lövträd. Bristen på denna vara har gjort att arten minskat kraftigt de senaste årtiondena.

Den fågelintresserade bör inte missa Lina dammar. Här häckar svarthakedopping tillsammans med smådopping, knipa, sothöna och kanadagås. Lärkfalk, häger, skogssnäppa och fladdermöss ses ofta vid sjön sommartid. Sjön hyser dessutom många arter trollsländor, större och mindre vattensalamander samt dammruda. Fåglarna kan observeras från fågeltornet vid Linasjön. Där finns också en obsbok utplacerad. Linaområdet är ett kommunalt naturreservat och restaurering av det gamla odlingslandskapet är i full gång. I framtiden lär Lina bli en än mer glänsande pärla.

Granskad och uppdaterad Bjarne Tutturen, Naturskyddsföreningen i Södertälje 2000 .