Nor och Kista hav

Betesmarker med rik flora

I trakterna kring Senneby, på södra delen av Väddö, har landskapet bevarat mycket av sin karaktär från förr. I flera gamla beteshagar finns det kvar en rik flora som dött ut på andra håll där betet har upphört. Runt de små åkrarna ligger gamla odlingsrösen och ute i åkergrödan lyser blåklinten. Gårdsbebyggelsen är gammal och du ser många gamla knotiga askar som en gång beskurits för att ge foder åt djuren.

När du kliver in genom den grånade gamla gärdsgården runt beteshagen vid Nor, möts du av en flora som är otroligt rik och varierad. En enda kvadratmeter kan innehålla 30-40 olika arter. Här finns solvända, vildlin, jungfrulin, backklöver och ormrot. Vidare kan du hitta ängsskallra, rödkämpar, klasefibbla och älväxing. Kronan på verket i beteshagen vid Nor är fältgentianan som under 1900-talet har försvunnit från de flesta av sina växtplatser i länet. I denna hage kan du se rikligt av fältgentiana i augusti och september.

Darrgräs, ängshavre, knägräs och vårbrodd är de dominerande grässorterna. De visar tillsammans med den rika örtfloran att detta är mark som magrats ut på näringsämnen under århundraden av hävd. Gamla lantmäterikartor berättar att denna mark förr var slåttermark. Många av dagens artrika betesmarker var slåttermarker förr. Betet har en inverkan på floran som är ganska lik effekten av slåtter och håller därför artrikedomen vid liv.

Norr om Kista hav (Mörtsjön) finns en annan beteshage med sällsynta växter. När du vandrar över den torra backen på väg ner till sjön, ser du mängder av blodnäva och en hel del getväppling och solvända. Här växer också Adam och Eva, låsbräken och fältgentiana.

Nedanför backen är markerna dekorerade av höga pelarformiga enar. En liten bit av norra Kista hav ingår i beteshagen och har en helt annan flora än den du ser på andra sidan stängslet. Här är det lätt att förstå betets avgörande betydelse för en lång rad växter. På den betade sidan hittar du det ovanliga halvgräset näbbstarr och den sällsynta klubbstarren som förekommer rikligt. Bland kärrspiror och kärrsiljor kan du njuta av den vackra orkidén kärrknipprot som blommar här från mitten av juli och framåt. På den obetade sidan stängslet är dessa växter borta eller håller på att kvävas av vass och andra storvuxna arter.

Granskad av Dan Johansson, Roslagens naturskyddsförening våren 2000 och av Magnus Bergström våren 2007.