Nyckelviken

Varierat naturreservat

Från det myllrande Nacka centrum är det bara ett stenkast till det stora lugnet vid Nyckelviken. Konstnären J C Linnerhielm skrev i slutet av 1700-talet: ”Med sina leende ekdungar och sin sällsynt yppiga lövängsflora inom denna kraftigt tillskurna ram av bergmassiv är sannerligen detta parti kring Nyckelviken ett av de mest natursköna i våra omgivningar.” Omdömet gäller än i denna dag. Endast mot norr öppnar sig landskapet och bjuder en storslagen utsikt över Stockholms inre fjärdar.

Lövängarna har förändrats en del sedan Linnerhielms tid. Vitsippor, svalört och smånunneört lyser fortfarande upp skogarna på våren men eftersom marken varken slås eller betas längre tätnar de alltmer och skuggtåliga växter som t ex trolldruva och desmeknopp vandrar in. Numera betar hästar i öppna hagar som förr nyttjats som åker. En kuriositet är att de flesta av Sveriges daggkåpearter ska ha blivit funna vid Nyckelviken. Sydost om det som kallas ”Floras kulle” växer den stora rariteten stubbdagg-kåpa tillsammans med valldaggkåpa.

Mellan gården och Smedbäcken finner du ett stort bestånd av pestskråp. Den odlades förr som ett medel mot pest. Går du västerut från gården på en av Nyckelvikens många stigar kommer du så småning-om till Helveteshålet, en trång och djup bergsklyfta som skär igenom de höga bergen som vetter mot stranden i norr. Här dryper bergväggarna av fukt och ormbunkar klättrar i stenskravlen.

Längst ner mot vattnet har den sällsynta buskvickern en av sina nordligaste växtplatser. Den sågs dock inte 1993. En annan av Nyckelvikens sevärda bergsklyftor nämns vid det betydligt vänare namnet Rosendalsravinen. Den kantas av ädellövskog och en liten bäck rinner i dess botten. Där kan du hitta gullpudra och desmeknopp.

På Nyckelvikens gård finns ett visningsjordbruk med djur och en örtagård med många blomster. Här finns också ett hembygdsmuseum och ett café som har öppet söndagar, även lördagar under sommaren.

Naturreservat sedan 1993

Nyckelviken är sedan 1993 naturreservat. Markerna i Nyckelviken betas och slås i kommunens regi och vissa igenvuxna områden har öppnats upp.

Nyckelviken hyser en rik lundflora med arter som myskmadra, tandrot, sårläka, vätteros, nässelklocka och lungört. På en fuktig äng nordost om gården finns ett bestånd av älväxing.

Rikedomen på gamla och döda träd gör att hålhäckande fåglar som kattuggla, skogsduva, spillkråka och gröngöling finns i området. Mindre hackspett observeras ibland.

Text från: Naturen i Stockholms län – en utflyktsguide”, Ekologigruppen AB 1993. Granskning och tillägg av Ronny Fors 2006.